ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงเรียนกุดเรือคำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 554
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
      มีอาคารเรียน  ๔   หลัง  อาคารเรียนแบบ  ๑๐๖  ต  จำนวน  ๑  หลัง   อาคารเรียนแบบ  ๑๐๘  ล  จำนวน ๑ หลัง อาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ล  จำนวน  ๒ หลัง  อาคารโรงฝึกงาน  ๑  หลัง  หอประชุมโรงอาหาร  ๑  หลัง   ส้วม  ๓  หลัง  บ้านพักผู้บริหาร ๑ หลัง บ้านพักครู  ๔  หลัง บ้านพักนักการภารโรง  ๒  หลัง
และมีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด  ๑๘  ห้อง  แบ่งเป็น  ๔ : ๔ : ๔ / ๒ : ๒ : ๒