โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร
96 ม.9  ตำบลกุดเรือคำ  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
เบอร์โทรศัพท์ 042-764042
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
เป้าประสงค์
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการศึกษา และด้านคุณธรรม  จริยธรรมได้มาตรฐานการศึกษา
- นักเรียนเกิดความภาคถูมิใจในสถานศึกษา  ชุมชน  ท้องถิ่น  และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
- ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพและสมรรถนะต่อการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- โรงเรียนให้บริการทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
- โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน
- โรงเรียนบริหารทุนและทรัพยากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ