โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร
96 ม.9  ตำบลกุดเรือคำ  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
เบอร์โทรศัพท์ 042-764042
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายธนปกรณ์ อวนป้อง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
บทเรียน online วิชาคอมพิวเตอร์
คู่มือบริการประชาชน
งานทะเบียนวัดผลออนไลน์ SGS
คู่มือ SGS ลงคะแนนทะเบียนวัดผล
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ระบบคัดกรองเด็กยากจน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/06/2013
ปรับปรุง 09/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 517800
Page Views 801514
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
เป้าประสงค์
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการศึกษา และด้านคุณธรรม  จริยธรรมได้มาตรฐานการศึกษา
- นักเรียนเกิดความภาคถูมิใจในสถานศึกษา  ชุมชน  ท้องถิ่น  และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
- ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพและสมรรถนะต่อการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- โรงเรียนให้บริการทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
- โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน
- โรงเรียนบริหารทุนและทรัพยากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ