ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
             โรงเรียนกุดเรือพิทยาคารเป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 632 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชาย หญิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6