ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
Black plum หว้า 48371
เอกสาร แนวทางการประเมินคุณภาพตามาตรฐานฯ ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.98 MB 48384
เอกสาร โครงการปลูกฝั่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ฯ 48182
เอกสาร งานประกันคุณภาพ 48124
เอกสารโรงเรียนมาตรฐานสากล 48287
เกียรติบัตรศิลปหัถตกรรม ครั้งที่67 ระดับเขตพื้นที่ 48460
ระเบียบโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร พุทธศักราช ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 357.17 KB 48342
เอกสารลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันที่16 พค 60 (ตัวอย่างแผน2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 88 BYTE 48109
เอกสารลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันที่16 พค 60 (ตัวอย่างแผน1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.46 MB 48319
เอกสารลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันที่16 พค 60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.85 MB 48504
รายชื่อนักเรียนในระบบคัดกรองเด็กยากจน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.89 KB 48064
E-mail Obec ครูสามารถใช้งานobecmail ได้จากข้อมูลที่แนบให้ 48396
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่66 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 48408
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่66 ระดับเขตพื้นที่ 48483
แบบฟอร์มแผนการสอนโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร Word Document ขนาดไฟล์ 51.2 KB 48456
เอกสารประกอบการอบรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" สพม.23 48119
แนวทางจัดการเรียนรู้เพิ่มเวลารู้ลดเวลาเรียนม.1-ม.3 48499
คู่มือจัดการเรียนรู้เพิ่มเวลารู้ลดเวลาเรียน 48503
ตัวอย่างแผนการเรียนเศรษกิจพอเพียงม.ปลาย 48271
ตัวอย่างแผนการเรียนเศรษกิจพอเพียงม.ต้น 48460