ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางอรกัญญา สอนถึง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ : 0944686981
อีเมล์ : senmueng_5054@hotmail.com
ที่อยู่ :
53 หมู่ 4 บ้านสามัคคี ตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล