ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสุริยงค์ ทะแพงพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2536 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอากาศอำนวย
2541 ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎสกลนคร
2552 ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2541 โรงเรียนหนองแวงวิทยา อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร อาจารย์ 1 ระดับ 3
2553-2556 โรงเรียนหนองแวงวิทยา อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวง
2556-2557 โรงเรียนโพธิ์ชัยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
2557-ปัจจุบัน โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล