โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร
96 ม.9  ตำบลกุดเรือคำ  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
เบอร์โทรศัพท์ 042-764042
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายธนปกรณ์ อวนป้อง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายณัฐวุฒิ อุดมแสน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา