โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร
96 ม.9  ตำบลกุดเรือคำ  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
เบอร์โทรศัพท์ 042-764042
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพรพรรณ ศรีเทพ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอุษณีย์ สุริยะเดช
ครู คศ.3

นายสุรศักดิ์ พลราชม