ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพรพรรณ ศรีเทพ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอุษณีย์ สุริยะเดช
ครู คศ.3

นายสุรศักดิ์ พลราชม