ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพรสวรรค์ ทัศวงษา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวรการ รุจาคม
ครู คศ.3

นางสาวอรุณรัตน์ มุงคุณ
ครูผู้ช่วย

นายธีระพงค์ กรุณานำ
ครู คศ.1

นายรักพงษ์ เวียงพรมมา
ครูผู้ช่วย