โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร
96 ม.9  ตำบลกุดเรือคำ  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
เบอร์โทรศัพท์ 042-764042
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพรสวรรค์ ทัศวงษา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวรการ รุจาคม
ครู คศ.3

นายทินกรณ์ พรมเภา
ครู คศ.1

นางสาวอรุณรัตน์ มุงคุณ
ครูผู้ช่วย

นายธีระพงค์ กรุณานำ
ครู คศ.1