ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพรสวรรค์ ทัศวงษา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอรุณรัตน์ มุงคุณ
ครูผู้ช่วย

นายธีระพงค์ กรุณานำ
ครู คศ.1

นายรักพงษ์ เวียงพรมมา
ครูผู้ช่วย

นางสาววิชชุนีย์ ต้นภูบาล
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนาตยา แก้วกัณหา
ครูผู้ช่วย