ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายประพจน์ อุ่นวิเศษ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสมศรี กุดนอก
ครู คศ.3

นางชนิสรา พักตะไชย
ครู คศ.1

นางเย็นใจ เคนทวาย
ครู คศ.1

นายวิเศษสันต์ พยุหะ
ครู คศ.1

นายณัฐพล สุดหนองบัว
ครูผู้ช่วย