โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร
96 ม.9  ตำบลกุดเรือคำ  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
เบอร์โทรศัพท์ 042-764042
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางชุติมา พร้อมวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุภาณี พรหมเชษฐา
ครู คศ.3

ปิยะวรรณ คิดโสดา
ครู คศ.1

นายวชิรุณ ภูกระเดา
ครูผู้ช่วย

ชาญยุทธ วิปัสสา
ครูผู้ช่วย

ปิยะพงษ์ บุญพูล
พนักงานราชการ