กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายวชิรุณ ภูกระเดา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0800101157
อีเมล์ : poonki@outlook.com

นางสาวสุภาณี พรหมเชษฐา
ครู คศ.3

นางชุติมา พร้อมวงศ์
ครู คศ.3

ปิยะวรรณ คิดโสดา
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0862281216