ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางชุติมา พร้อมวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุภาณี พรหมเชษฐา
ครู คศ.3

ปิยะวรรณ คิดโสดา
ครู คศ.1

นายวชิรุณ ภูกระเดา
ครู คศ.1

ชาญยุทธ วิปัสสา
ครูผู้ช่วย