โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร
96 ม.9  ตำบลกุดเรือคำ  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
เบอร์โทรศัพท์ 042-764042
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักการภารโรง

นายจันทะคาด อุ่นวิเศษ

นายทองจันทร์ ชาญสอน

นายชำนาญ เจริญชัย