โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร
96 ม.9  ตำบลกุดเรือคำ  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
เบอร์โทรศัพท์ 042-764042
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายจิรพงษ์ เลิศลำหวาน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายรัฐสยาม วงค์จันทะ
ครู คศ.1