ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางประกาย พรหมจันทรา
ครู คศ.3

นายไชยา ศรีบุญเรือง
พนักงานราชการ

นางสาวจิตรลดา แก้วคำแสน
ครูผู้ช่วย

นางอรกัญญา สอนถึง
พนักงานราชการ

นางสาวชัญญา ศรีม่วง
ครูผู้ช่วย

นายอรมรัตน์ ศรีพรงาม
ครูผู้ช่วย

นางสาวฉัตรวิตรา ภูทองสุข
ครูผู้ช่วย