ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวจิตรลดา แก้วคำแสน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางประกาย พรหมจันทรา
ครู คศ.3

นางสาวชัญญา ศรีม่วง
ครูผู้ช่วย

นายอรมรัตน์ ศรีพรงาม
ครูผู้ช่วย

นางสาวฉัตรวิตรา ภูทองสุข
ครูผู้ช่วย

นายสุทธวัฒน์ วันสุทธะ
ครูผู้ช่วย

นายไชยา ศรีบุญเรือง
พนักงานราชการ

นางอรกัญญา สอนถึง
พนักงานราชการ