ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวจิตรลดา แก้วคำแสน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางประกาย พรหมจันทรา
ครู คศ.3

นางสาวชัญญา ศรีม่วง
ครู คศ.1

นายอรมรัตน์ ศรีพรงาม
ครู คศ.1

นางสาวฉัตรวิตรา ภูทองสุข
ครู คศ.1

นายสุทธวัฒน์ วันสุทธะ
ครู คศ.1

นายไชยา ศรีบุญเรือง
พนักงานราชการ

นางอรกัญญา สอนถึง
พนักงานราชการ