ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสุทธวัฒน์ วันสุทธะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวชัญญา ศรีม่วง
ครู คศ.1

นายอรมรัตน์ ศรีพรงาม
ครู คศ.1

นางสาวฉัตรวิตรา ภูทองสุข
ครู คศ.1

นางประกาย พรหมจันทรา
ครู คศ.3

นายไชยา ศรีบุญเรือง
พนักงานราชการ

นางอรกัญญา สอนถึง
พนักงานราชการ