โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร
96 ม.9  ตำบลกุดเรือคำ  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
เบอร์โทรศัพท์ 042-764042
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางประกาย พรหมจันทรา
ครู คศ.3

นายไชยา ศรีบุญเรือง
พนักงานราชการ

นางสาวจิตรลดา แก้วคำแสน
ครูผู้ช่วย

นางอรกัญญา สอนถึง
พนักงานราชการ

นางสาวชัญญา ศรีม่วง
ครูผู้ช่วย