ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายพรชัย แก้วอัคฮาด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจณิสตา สมบูรณ์
ครู คศ.3

นางสาวละมุล เนื่องไชยศ
ครูผู้ช่วย

นางสาวธุรดา ศรีพั้ว
พนักงานราชการ